Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světvá poezie

9. 4. 2008

 

Světová poezie
Futurismus
futurum = budoucí ( filozoficky vychází z Nietzscheho, Bergsona);rozvíjí se v letech 1910 - 1925 jako program nového životního stylu, kromě literatury ovlivnil také výtvarné umění, divadlo, hudbu a film; je to program boření dosavadního umění, tradičních norem a zvyků; zdůrazňuje dynamiku, kult síly, činu a akce; vyzdvihuje moderní, technické formy života, městskou civilizaci
chce používat nových uměleckých prostředků, které by odpovídaly rytmu nové doby :   
1. osvobozená slova, zbavená všech gramatických konstrukcí, schopná vyjádřit ruch a hřmot moderní doby (hukot strojů, zvuky letadel, automobilů)
2. typografické experimenty, které mají na čtenáře působit vizuálně                                                                            
3. odmítání interpunkce, omezování adverbií a adjektiv ve prospěch verb a substantiv
4. odmítaní tradiční poetiky a estetiky
počátky literárního futurismu jsou spjaty se jménem italského básníka Marinettiho (1876 - 1944) - Manifesty futurismu
v české literatuře byl futurismem ovlivněn Almanach na rok 1914 (S.K. Neumann, bratři Čapkové, Otokar Theer, Václav Špála)
 
Kubismus            
cubus = krychle; objevil se na počátku století ve francouzském výtvarnictví ( Picasso, Braque), ovlivnil francouzskou poezii; kladl si za cíl skutečnost nově vytvářet a nikoliv napodobovat
podstatou je rozložit skutečnost na geometrické útvary (základem je krychle) a znovu ji sestavit bez ohledu na logiku s cílem překvapit neobvyklými asociacemi
pro básníky se rozhodujícím stavebním prvkem slovo nebo jeho obraz (grafická podoba), toto slovo je potom zachyceno z různých pohledů a úhlů, v různých časových rovinách a okamžicích často pomocí grafických experimentů (geometrická forma básní, prolínání poezie a prózy, míšení různých námětů)
poezie má udivit, překvapit čtenáře, vyprostit umění ze zákonů logiky (rozložit prvky reality, přeskupit je v jakousi nadskutečnost bez ohledu na logiku, s cílem přispět neobvyklými asociacemi)
nejvýznamnějším představitelem je francouzský básník Apollinaire
 
Kubofuturismus
spojení futuristického dynamismu a kubistické mnohopohledovosti; zachycení složité skutečnosti z mnoha úhlů pohledu
polytematičnost - uvolnění dějových souvislostí, spontánní proud představ; prolínání časových rovin
zdůraznění grafické podoby básně - kaligramy = obrazové básně - Guillaume Apollinaire
 
Expresionismus
expressio = výraz
umělecký směr první čtvrtiny 20. století, umělci chtějí proniknout k podstatě věci a dílo pokládá za projev umělcovy duše; vyjádření pocitů zoufalství, prázdnoty, bolesti ( pocity rozkládajícího se člověka v rozkládající se společnosti - Kurt Pinthus : Soumrak lidstva) zdůraznění negativních stránek soudobého světa; užití silných kontrastů; silně citově zabarvené lexikální prostředky, hyperboly
útočí na čtenářovy smysly a psychické prožívání - vědomí i podvědomí; vyžaduje intenzivní čtenářskou účast
vyznává dualismus hmoty a ducha, chápe jako boj dobra se zlem, posledním úkolem je láskyplné přetavení všeho světa, nastolení epochy kosmického bratrství, pod diktaturou lásky
Německo (A. Döblin, B. Brecht)
u nás Literární skupina a její teoretik F. Götz (brněnské sdružení), L. Klíma, R. Weiner, bratři Čapkové - Ze života hmyzu, L. Blatný : Ko-ko-ko-dák, V. Vančura : Učitel a žák, J. Wolker : Nemocná dívka
 
Dadaismus
chtěli šokovat; vznik 1916 v Curychu - skupina autorů kole; princip náhody
negativní vůči všemu součastnému
slovo dada = koníček (hobby), batole - náhodně vybráno
proti válce s její absurdní logikou - naprosto odmítá logiku; myšlenka se tvoří v ústech, ne v hlavě
proti součastnému umění - pořád stejné otázky = jakoby v kruhu => snaha posunout to umění dál
Tristan Tzara
 
Konstruktivismus
směr, který se uplatnil v různých druzích umění, především v porevolučním Rusku
minimum materiálu k maximálnímu výsledku
je spjat s rozmachem industriální výroby a kultury
program : racionalizace literární tvorby
                 aktivní účast literatury na socialistické výstavbě
myšlenka : konstrukce tvoří základ každého umění, syžet a významovou stránku - důležitá je funkčnost, účelnost a užitečnost - napodobování strojové civilizace bez kapitalismu
 
 
Surrealismus    
surréalisme fr. = nadrealismus, zakladatel André Breton; umělecký směr rozvíjející se od 20. let 20. století ve Francii
termín použil Apollinaire a s. definoval obrazně : " Když chtěl člověk napodobit chůzi, vynalezl kolo, které se vůbec nepodobá noze, tak dospěl k surrealismu, aniž věděl jak. "
tento název potom využili básníci pro označení nového způsobu čistého vyjádření - chtěli člověka, jeho touhu a fantazii osvobodit od všech předsudků a konvencí; vycházeli z Freudovy psychoanalýzy, z jeho zdůrazňování lidské sexuality; odmítali náboženství, fašismus a válku
hlásili se k dialektickému materialismu, ale nikdy se sním neztotožnili, spíše ultralevičáctví a trockismus
základní metodou = čistý psychický automatismus - zachycení skutečného průběhu myšlení, tzn. - zachycení představ, snů, asociací, podvědomí bez logických a racionálních souvislostí ( surrealistické hry - založené na principu        náhody - dialog partnerů s promíchanými otázkami a odpověďmi)
ve 30. letech vznikla nová = paranoicko - kritická metoda, představitelem je malíř Salvator Dalí - zachycuje chorobné představy, blouznivé asociace - často pod vlivem drog
znaky literatury : - poezie : neexistuje rytmus, rým, ani další složky zvukové a významové výstavby verše
                               - próza : zachycení automatických textů, záznam vlastních snů a deníkových zápisků
                               - společné : úsilí o co nejbohatší obraznost, záliba v bizarnosti, hrůze, šílenství
u nás surrealistická skupina 1934-1938, V. Nezval
Socialistický realismus
směr vzniklý v SSSR, ideologickým záměrem = nástup proletariátu do čela revolučního hnutí, svržení kapitalismu, vybudování socialismu
teoretickým předpokladem byl marxismus-leninismus
navazoval na : 1. kritický realismus 19. století
 2. avantgardní směry počátku 20. století
  3. proletářské umění                                                               
tradičními náměty jsou :postupně se uvědomující člověk (Gorkij - Matka, Olbracht - Anna proletářka)
2 zachycování pracovního hrdinství (Ostrovskij - Jak se kalila ocel, v české literatuře budovatelský román 50. let)
charakteristické znaky : 1. stranickost (stranit určité ideologii -M-L)
 2. lidovost - pro všechny vrstvy obyvatelstva
 3. pravdivost
 4. typizace
 5. kritika buržoazních poměrů a přežitků
 
Guillaume Apollinaire
narozen v Římě, celý život v Paříži; těžko zařaditelný, polytematičnost
forma: nepoužívá interpunkci (svazuje to poezii, zpomaluje jí to); asociace vnitřní (myšlenkové) - tím se blíží surrealistům; + asociace vnější (podobnost slov) - blízko ke kubofuturistům
ústřední téma: často Paříž, cesta X není => polytematická báseň = pásmo - témata jsou na sebe vrstvena
přesahuje do jednotlivých proudů - kubismus, futurismus, surrealismus
Alkoholy
Kaligramy - psáno přesně pro formu - zrak, sluch; kubofuturismus = obrazová báseň = ideogram
píše i prózu a drama (ale ne tak úspěšné jako básně)
jako první pojmenovává surrealismus jako směr
 
André Breton
surrealismus; Francie; proud myšlenek a jejich zachycení
opět bez interpunkce, bez rýmu (zavrhování rytmu)
v mládí levicově orientovaný, pak kritik
Vítězslav Nezval - byl pro něj vzor
Volná láska - sbírka poezie, osobní zpověď (láska, vztah k ženě)
 
Paul Eduard
Francie; s Bretonem založily surrealistické hnutí
Veřejná růže - sbírka básní
také téma lásky - také ženy, sexualita žena; na rozdíl od Bretona je konkrétnější , citlivější, není tak drsný prostší
tíhnul ke komunismu => roztržka s Bretonem; i on se ve 20. letech odkloní a sbližují se
rytmus: zásadní
Poezie a Pravda - společenská lyrika
 
 
 
 
 
Tristan Tzara
Rumunsko; brzo odchází do Francie a píše jen francouzsky, ale z rumunštiny překládá
Dadaismus - chtěli šokovat; vznik 1916 v Curychu - skupina autorů kole; princip náhody
negativní vůči všemu součastnému
slovo dada = koníček (hobby), batole - náhodně vybráno
proti válce s její absurdní logikou - naprosto odmítá logiku; myšlenka se tvoří v ústech, ne v hlavě
proti součastnému umění - pořád stejné otázky = jakoby v kruhu => snaha posunout to umění dál
manifest DADA; Manifest o lásce sladké a hořké; Kalendářní biograf abstraktního srdce
postupem času tíhne k surrealismu; mystifikace
 
Kurt Schwitters
Prasonáta - fonetická báseň
německý báseň a výtvarník; odpor proti tradici, provokují tím
 
Man Ray
Optická báseň
Americký literát, malíř, fotograf
 
Christian Morgenstern
předchůdce dadaistů (i surrealistů či absurdního dramatu); němec
hraje si se slovy - hledá a zkoumá různé formy jazyka => nové formy básní (dokonale ovládá jazyk)
pracuje s aliterací = jest-li se v blízkosti u sebe objeví stejné nebo podobně znějící písmena (l, r, ř)
Šibeniční písně (Košilela, Trychtýře, Veliké lalulá) - opět básně nemají logiku - vystavěny na absurditě
 
Velemir Chlebnikov
Rus; nejblíže ke kubofuturistům; fantasta, dobrodruh - cestovatel; deprese; nezkrotný živel
hraní si s jazykem
není princip náhody - vše podřizuje jazyku
psal hlavně pro sebe a pro svým několik čtenářů
zájem o etymologii = základ jazyka (ruština) => archaismy, historismy, současný jazyk, slogany, neologismy (novotvary) => saumová poezie [saum = za rozum] - slovo je oproštěno od jakéhokoliv významu - jen se svým sluchovým a vizuálním dojmem => s tím pracuje
Morgenstern pracuje se slovy, Chlebnikov s verši - zpětný verš = lze přečíst ze předu i ze zadu stejně
kalambure = slovní hříčky - využívá to v básních
 
 
Vladimir Majakovskij
ruský autor; pod tlakem společnosti a morálky páchá sebevraždu; kubofutorista - ne tak paradoxní; ovlivněn Apollinairem a Marinettiem
píše poemy = delší báseň s epickými prvky
Oblak v kalhotách - revoltující, agitační; hororový, ulice, žádné básnické obraty, poetismy; nijak nelpí na lásce; odpor vůči čemukoli starému, tradičnímu; JÁ - okouzlen sám sebou, mládím, vitálnost; nesvázat se veršem; plné individualismu
150 000 000 - výrazně agitační, ideologistické
V.I.Lenin - oslavuje ho zde; bere ho pozitivně
jeho básně plné citu
 
Sergej Jesenin
ruský autor
imaginativní poezie - hodně jemný, něžný; "poslední básník ruské vesnice" - přírodní a intimní lyrika, klid, pohoda a příroda ruské vesnice; až naivní; melancholické
odpůrce revoluce - ta ten klid likviduje
tradiční forma
jazyk - zpět do minulosti - striktně spisovný, naivní
poté začíná žít bohémským životem - jede do Paříže a pak hodně cestuje, ale přestává spát - už jen pár významných - Zpověď Chuligána; Černý muž - loučí se sám se sebou (pak sebevražda)
 
Boris Pasternak
básník i prozaik - román Doktor Živago
symbolista - tak začíná + jazykový experiment
Modrý host - sbírka; láska k jazyku - hraje si se slovy ; od symbolismu se odklání; velmi laskavé a moudré, klidné; často bilancuje
i v próze
odmítá revoluci - nebrojí proti ní, protože pro něj vůbec neexistuje
plné náznaků a symbolů - ne komplikované
Veliká nemoc - sbírka
výrazně apolitický - zakázán
James Langston Hughes
Američan, černoch (nelze zařadit)
Unavené blues - sbírka básní; černošský lidový jazyk a rytmus; bluesová forma; zpěvnost - ovlivněno hudbou; sociální témata, antirasismus; o životě a pocitech těchto lidí (zoufalství, vykořisťování); hodně levicově orientován (navštívil SSSR)
 
William Carles Williams
Jaro a tak dál - modernistická sbírka experimentálních veršů a prózy; forma - uvolněnější, nerámuje se, rytmus
předchůdce baetníků - burcují, o něčem, o společnosti (proti ní)
příroda - i s krásou a krutostí
vztahy a láska - hlavně sex - narozdíl od Evropy je USA novým principům a názorům otevřena
jazyk - nijak vzletný - chtěli, aby to četli široké vrstvy lidí
 
Carl Sandburg
Dobré jitro, Ameriko - obraz světa moderní Ameriky; jazyk s kovovými prvky
Podobné principy jako u Williamse
 
Federico Garcia Loren
Španělsko , poetik, dramatik; lehce, stručně, jednoduše - jednoduchá forma; ústřední téma - krvavá msta; o ženě, lásce, vášní, nenávisti
Cikánská romance - z lidové tradice - Španělská lidová slovesnost a folklór; radost, smutek, vášeň; refrén - rytmická funkce => připomíná píseň; venkovské vyprávění
Krvavá svatba - básnická tragédie; ze španělského venkovského prostředí; v den svatby prchá nevěsta za jiným => touha snoubence a lidí pomstít se milencům; ženich i milenec zahynou
Dům doni Bernardy
 
Thomas Stearns Eliot
Brit; zakladatel básnického anglického modernismu
vychází ze symbolismu - neproniknutelné obrazy (často jim nelze porozumět), básně psal několikrát a pak je seškrtal =>0obrazy na sebe nenavazují (formálně ani významně) => útržkovité
používá citace - vrstevníky, významné osobnosti literatury, bibli - často nevíte koho
paroduje známá díla
Pustina - báseň; modernista => nijak pravidelná forma, volný verš, žádný rytmus; složité; beznaděj i naděje - rozporuplnost; opakování - kladení důrazu; symbolistická báseň - symbol osamění, samoty (kraj pustý, bez vody, bez naděje na přežití, strach, respekt); polytématické - střídání témat - psal ji dlouho a byla významně proškrtána => působí zlomkovitě; o životě, marnosti života; citace
 
Filippo Tommaso Marinetti
futurismus; Levý pochod - agitační, úderné
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář